Tuhaagakhat Quviahuutigiyauniaqtangillu
Tuhagakhat Tuhaqtakhaq
7 nit katimavikhangit haffumani Tarjukkut Avatiliqiniq Hapummivikhangit Katimajunita’p Ilaita Katimajunit ....

Nutaat Tuhaayaghat
Hilajuartigut Tarjurmiukkut Timiqutingit, qajagivlugit Qalagjuarniq-19, umikhugit katimavikhangit haffumani ....

Taiguagakhaq Taigualiurhimayuq

Kanatamiujut Qaujihaqtuliqijit Katimajit haffumani Kanata’p Ukiuqtaqtuq Piliriakhaq, haniraanit ....


Iliharnigut Kiinaujatigut Ikajuutikhangit Hailijakharniq
Piqaqhuni iliharnigut kiinaujatigut ikajuutikhangit hailijakhaqarniq naahimalugit 10 nit nutaangujut ....

Nutaat Tuhaayaghat
Qanurunaaramik haffumani Qalagjuarniq-19, Kanata Agjaqtuiningit Tarjukkut Hapummivikhangit Upalungaijautigiiktut ....

Taiguagakhaq Taigualiurhimayuq
Ukiuqtaqtuq Katimajita’p Havaqatigiiktut haffumani Hapummivikhangit haffumani Ukiuqtaqtuq Tarjukkut ....

Nutaat Tuhaayaghat
Qanurunaaramik haffumani Qalagjuarniq-19, Kanata Agjaqtuiningit Nunalimmaat Tununnganiq Avikturningit ....

Tuhagakhat Tuhaqtakhaq
Ikajurahuariami hiamittailigiami Qalagjuarniq-19, Kanata Kavamarjuangit tuhaqtittijut maligiaqaqtangit ....

Tuhagakhat Tuhaqtakhaq
Una hilarjuangit iniqhimaittut uvanngat ilaurutilik ilaliutilik umia’p uqhurjuangit naigliniaqtuq uvanngat ....

Tuhagakhat Tuhaqtakhaq
Hapummivikhangit haffumani Ukiuqtaqtuq Tarjukkut Avatiliqiniq (PAME) Havaqatigiiktut haffumani Ukiuqtaqtuq ....

Huliliqqat

 

November 19, 2018:
Aullaqtiqvianit hapkua qaritauyakkuurutit, Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit katimaqatigiliqtait Inuit, Kavamatkut, ahiillu havaqatigiit ilittuqhitivaallirumaplugit Katimayiit havaaghainik taryumiutaliqiniqmik ihivriuriamilu ikayuqtigiighat maniktaqvighallu hapummihiniqmut ilitturipkainiqmullu Nunavut taryumiutait nayugainik.

Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit qangahaaq titiraqhimayut ihuaqnighakkut parnaiyautinik ilittuqhitighat havaaghainik taapkua Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit ihumagiyainiklu inilaaqtainik ahianik pivighaqarumik hivumuuqpallialutik. Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit Ihuaqnighakkut Parnaiyautit takuinnarialgit Titiqqat naqittautaagut naqilluguluuniit titiraq ataani.

English Strategic Plan            Inuktitut Strategic Plan

Qun’ngiaquyaffi qaritauyami pulaarviptiknik uqaqatigilutalu titiraqlutik titiqqamut qaritauyap pulaarvingani, qaritauyakkulluuniit titiraqluta uumani info@nunavutmarinecouncil.com.

Ilaulirit!

Tamna Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit angikliyuumirumayaat inuknut naunaipkainiq ilaliutiliriamikniklu ukunuuna tariuqmitigut ihumaalutigiyauyunik. Tikkuarumi ilaugiaqni tunigiaqnilu apirhuutit, qanuqtut ihumagiyatit unalu uqaqtangit hapkununnga ihumaliurutingit, ikayuqtaaqtutit uumani hapummilugit unalu atuliqtitaulugit Nunavuutim tariuqmi. Uqaqatigiinariaqaqtat NMC-kut naunaipkariaqtigu ihumaliurhimmaaqtunik ilihimayakhavut ihumalugillu ilauniq aadlanullu uqaqatigilugit katimaqatigiivut.