TITIQQAT

Angirutautiyuq titiraqhimayumi 15.4.1 ukunannga Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit, Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB), Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB), Tamna Nunavut Parnainirmut Katimayiingit (NPC), unalu Nunavunmi Uumajulirijirjuat Katimajingit (NWMB) atayumik, uuminnga Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit, avaliittumikluuniit uqaqluni pitquyautiluguluuniit aadlanut kavamatkut timiqutigiyangit piyut uumunnga tariuqmi ukunannga Nunavunmi Nunangannut. Kavamatkut ihumagiyakhait uqautigiyangit pitquyakhangillu ihumliulirumik ayurhautigiyuq tariuqmut.  Tamaita titiqqat, taiguagakhat unalu aadlat titiqqat piyait piliuqtangilluuniit ukunannga Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit nivinganiaqtut hamunnga taimaa naunairiami piinarialaqilugu ukununnga Nunavummiut, Kaanatamiutat, unalu aadlat ilauyumallu.

Titiqqat