Hunaukmat NMC?

Tamna Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) avaliingungittuq timiqutigiyauyuq, kihimi hanalrutamik aturiami aadlanut piyut ayuitamiknik ilihimayanginniklu ukuat Nunavuutim Timiqutigiyangit Inuknut Kavamanganut uqariami tariuqmi ihumaalutigiyauyut hivitutqiat timiqutigiyauyup maliganganit. Angikliyuumiqninnga atayut tutquumavinga munariniqmut qanuriliurutingit piliurhimayut ukunuuna Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit, NMC ihumaliurutingit angitqiyauyut ihuarhainiqmut ilauniqmullu ukunanit katimayiingit katimayiuyut havaktingillu ukunani Nunavunmi Uumajulirijirjuat Katimajingit (NWMB), tamna Nunavut Parnainirmut Katimayiingit (NPC), tamna Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB), unalu Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB).

Pitquyangit

Piliurhimayut ukunuuna Nunavunmi Nunataarutit Angirutinginnit, tamna Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit (NMC) hanalrutauyuq ukununnga Nunavunmi Uumajulirijirjuat Katimajingit (NWMB), tamna Nunavut Parnainirmut Katimayiingit (NPC), tamna Nunavut Aviktulikyiit Katimayiit (NIRB) unalu Nunavut Imaligiyit Katimayit (NWB) uqariami pitqutiliuriamilu aadlanut kavamatkunni timiqutigiyauyunut piyuq uumunnga tariuqmi Nunavunmi Nunangannut. Kavamatkut ihumagiyakhait uqautigiyangit pitquyakhangillu ihumliulirumik ayurhautigiyuq tariuqmut

Tunngavinga

May 2010mi, NMC-kut katimayiuyut sainiqtuq uuminnga “Angiqatigiingnirmut Nalunaitkutingit Naunaipkairiamikni Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit Uqariami Pitqutigiyautiliuqhunilu Aadlanut Kavamatkunnut Timiqutigiyangit Piyut uumunnga Tariuqmi”. Una titiraq tuniyuq tamaita uqautikhat uqariami pitqutigiyautiliuqhunilu aadlanut kavamatkut timiqutigiyangit piliurhimayukhat angiqatigiiktumik piyut tamainnit hitamauyut NMC katimayiuyut. Taimaa NMC-kut pilimaitkumiuk angiqatigiikniq qanuriliurutinganik, inmikkut katimayiuyut NMC-kunnit pittaaqtut inmikut uqaqluni pitquyautiluguluuniit ihariagiyaukpat.

Ihumaginiq

Tadja, NMC-kut ihumaginiaqtut ukuninnga:

  • Atuliqtitauluni inuknut ilihimapkainiq ihumaalutigiyauyunik ayurhautigiyauyut ayurhautipkainiaqtulluuniit Nunavuutim qanittuq tariuqmi;
  • Uqaqatigilugit Nunavummiut ihumaalutigiyauyut hapkununnga tariuqmi ihumaalutigiyauyut ihumaalutigilluaqtanginnik;
  • Munarilugit Inuit Qaujimajatuqangit, nalunaqtunik naunaiyainiq, titiraqninngit, kavamatkut, tuhaqtipkaiyut havaanullu taiguagakhat piyut aadlangurninnganut, pivallianinnganut ihumaalutinulu piyut tariuqmut; unalu
  • Ihivriuqniq ittut ukuatluuniit munarinahuaqniaruknaqhiumut, maligaq, naunaiyainiq, pivallianiq unalu munariniqmut ihumaliurniq ihumaliurutingit ayurhautiyuq, qakuguluuniit ayurhautipkainiaqtuq, tariuqmi – ikayuqtuqlu ihariagininnga ihuarhainiqmut, ihariagiyaukpata..