Ilaulirit!

Tamna Nunavunmi Tariunganut Piyut Katimayiingit angikliyuumirumayaat inuknut naunaipkainiq ilaliutiliriamikniklu ukunuuna tariuqmitigut ihumaalutigiyauyunik. Tikkuarumi ilaugiaqni tunigiaqnilu apirhuutit, qanuqtut ihumagiyatit unalu uqaqtangit hapkununnga ihumaliurutingit, ikayuqtaaqtutit uumani hapummilugit unalu atuliqtitaulugit Nunavuutim tariuqmi. Uqaqatigiinariaqaqtat NMC-kut naunaipkariaqtigu ihumaliurhimmaaqtunik ilihimayakhavut ihumalugillu ilauniq aadlanullu uqaqatigilugit katimaqatigiivut.

 

Qanuqtut Ihumagiyarniq Uqariaqni, April 14, 2017: Tingmiliqiyiitkut Kaanatami tadja pipkailiqtut havaqatigiikniqmut katimayiit ukiuqtaqtumi timiqutigiyanginnut havakvikmilu tigumiaqtuuqatauyut piliuriami “Maliktakhat Uhittiqtunut Umiaqmi Aulapkaiyut Kaanatap Ukiuqtaqtungani”. Hapkuat maliktakhat piliurhimayuq ikayuriami umiaqmi ulapkaiyiuyut piliurhimayullu umiaqmi havaktingit pigiami nakuuyumik aullaarniq atuliqtitaugiamilu nakuuyumik piqutingit tamainnut inungnut Kaanatap Ukiuqtaqtungani. Tamaita ilauyumayut timiqutigiyangit inuillu ilauquyauyut ihivriuriamikni nutaaq iniqhimaittuq maligaq tunigiamiklu qanuqtut ihumagiyamiknik ihumagidjutautikhaq April 14nguqtinnagu, 2017. Iniqhimaittuq maliktakhat takuinnarialik uumannga ‘Titiqqat’ naqitjutinga uumani qaritauyakkut pulaarvingani. Qanuqtut ihumagiyatit tuniinarialik Michelle Maruk-mut Tingmiliqiyiitkut Kaanatami titiraqlugu qaritauyakkut: michelle.maruk@tc.gc.ca

 

Apiriyut Tukhiutinut, Fipyuali 17, 2017: Tamna Nunaryuaptikni Huradjanut Manikhat-Kaanatami (WWF-Canada) angiliqtait tukhiutinut tuglianik titiraqninnga Ukiuqtaqtumi Huradjat Nunguttailiniqmut Manikhaq ilitarigiamikni havaqatgiingit havaqatigiamiknik hivumuuriami timiqutigiyauyut ilihimaniqmut Ukiuqtaqtunik huradjat pigiamikniklu ihuaqtunik nunguttailininnganut qanurittaahaanik. Inuit tuniquyauyut tukhiutinginnik ihumagiyauyukhat pitinnagu Fipyuali 17nguqtinnagu, 2017. Tukhiutinut apirhuutillu aadlanik naunaitkutakhat manitigut pivikhaqautigit pitquyauyullu uumani 2017 huradjat nunguttailiniq hivulliutiyakhat tuniinarialik uumunnga arcticspecies@wwfcanada.org

 

Tukhiutiyut Tukhiutikhanut: Una Kanatam Kavamatuqangit ukpiqtaaqhimayangit qimilruriangani aallannguqtilihaaqhimaningit uumani Qaangiutilaaqtangit Imat Hapummivikhaq Maligaq, utiqtiriami tammaqhimayut hapummivikhait unalu ikayurluariangani ublungani hapummivikhait.  Pulaanginnarialik uvani qaritauyakkut turaarutaa naunaitkuhikhanut nalunaiqhimalugulu qanuq nipivit tuhaumalaaqhuni uvani qimilrurningit:

www.canada.ca

 

Kaanata Ingilraqvikhaq Maligaq Ihivriuqniq: Fipyuali 25, 2016mi, tamna Ministauyut Agyarniqmut iliuraqtuq katimadjutikhamut Aatuvami Maligaliurvikyuanganut tamna Kaanata Ingilraqvikhaq Maligaq (CTA) Ihivriuqniq Taiguagakhaq. Tamna Ihivriuqniq angmaqtuq June, 2014, unalu ilaliutiyuqlu Tisaipa, 2015 unalu hivumuuqtuq 20nik 30mut ukiunik ilitarigiami hivulliutigiyakhat unalu piniaruknaqhiyut qanuriliurutingit ingilraqvikhaq ikayuqniaqtuq Kaanatap akuniraalukmut maniliurutimut nakurudjutinga. Tamna Taiguagakhaq naunaiqtaa amihut tatqirhiutit ihuaqtunik havaat, akhuurutauyuq inuknut uqaqatigiikniq unalu ilaliutiyuq qaffiuyut piyakhangit. Tamna Kavamatkut is tadja ihivriuqniq tamna Taiguagakhaq unalu qiniqtuq hivumut tuhaagiami ukunannga Kaanatamut tamna paqitangit ukunannga Ihivriuqniq; qanuqtut ihumagiyangit unalu apirhuutit tuniinarialik ukununnga Ingilraniqmut Kaanata qaritauyakkut titiraqluni uumunnga tc.ctareport-rapportltc.tc@tc.gc.ca . Pilugu iluittuq taiguagakhaq qaritauyakkut ukunannga Ingilraliriyiitkut Kaanataup qaritauyakkut pulaarvinga.