ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᑕ

 

ᒫᓐᓇ , ᓄᓇᕗᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NMC) ᐊᐅᓚᑦᓯᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᐃᓄᖕᓄᑦ ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᒐᐅᓪᓗᑎᒃ (ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ, ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ, ᐊᕙᑎᓕᕆᔩᑦ & ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ). ᑎᑎᕋᖅᑕᑎᑦ ᑎᑎᖃᖅᓯᐅᕐᕕᒃᑯᑦ ᓱᑲᔪᒃᑯᓪᓘᓐᓃᑦ ᓇᓕᐊᖕᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᑎᒪᔨᐅᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᐅᖃᐅᓯᐅᔪᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᓕᒫᖏᓐᓄᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᖅᑎᒍᓪᓘᓐᓃᑦ ᑎᑎᕿᕝᕕᒋᔭᐃᓐᓇᕆᓗᒋᓪᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ info@nunavutmarinecouncil.com

 

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ

 

ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒋᔭᐅᔪᖅ  ᖃᖅᓯᐅᕐᕕᒃᑯᑦ ᑐᕌᕈᑎᖓ Fax @
Nunavut Wildlife Management Board 

P.O. Box 1379, Iqaluit, NU  X0A 0H0

 867-975-7300 888-421-9832   receptionist@nwmb.com
Nunavut Planning Commission P.O. Box 1797, Iqaluit, NU  X0H 0H0   867-979-3444  867-979-3443  
Nunavut Impact Review Board P.O. Box 1360, Cambridge Bay, NU  X0B 0C0  867-983-4600 867-983-2594   info@nirb.ca
Nunavut Water Board P.O. Box 119, Gjoa Haven, NU  X0B 1J0  867-360-6338 867-360-6369