ᑎᑎᖃᐃᑦ

ᓄᓇᕘᒥ ᓄᓇᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᕈᑦ ᒪᓕᒡᓗᒍ ᐃᓚᖓ  15.4.1, ᓄᓇᕘᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕘᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕘᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕘᒥᓗ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦᖅ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ  ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒡᓗᑎᒃ, ᓄᓇᕘᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ, ᐃᓚᐃᓐᓇᐅᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᑎᒃᓴᓕᐅᖃᑎᒌᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᐊᑐᑯᓕᖁᔨᕗᖔᓕᐅᕐᓗᑎᒡᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᒐᕙᒪᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᑕᕆᐅᑦ ᐱᓪᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᑖᒃᕐᕕᐅᓯᒪᔫᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᑦ. ᒐᕙᒪᖃᕐᕕᐅᔪᖅ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᑎᖃᕆᐊᖃᖅᑐᑦ ᐅᖃᐅᓯᒃᑯᓪᓗ ᐃᑲᔫᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᒧᓪᓗ ᐃᓱᒪᒃᓴᖅᓯᐅᕈᑎᖃᕆᐊᖃᓕᕈᑎᒃ ᑕᕆᐅᖅ ᐱᔾᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ.

ᑕᒪᐃᑕᓕᒫᖅ ᑎᑎᖃᐃᑦ, ᑐᓴᒐᒃᓴᐅᑏᓪᓗ ᐊᓯᖏᓪᓗ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒥᒪᔪᑦ ᑎᑭᐅᑎᓯᒪᔪᑦ ᑎᑎᕋᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓪᓘᓐᓃᑦ ᓄᓇᕘᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᖅᑎᑕᐅᓯᒪᖃᑦᑕᕐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᕙᓂ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᓗᑎᒃ, ᓄᓇᕘᒥᐅᓄᑦ, ᑲᓇᑕᒥᐅᓄᑦ, ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᑎᒥᒋᔭᐅᔪᓄᑦ ᑐᓴᐅᒪᖃᑕᐅᖃᑦᑕᕈᓐᓇᕐᓂᐊᕐᒪᑕ. 

Correspondence and Documents