ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ

ᓄᓇᕗᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖃᓕᖅᑐᑦ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᐅᓪᓗᕐᓯᐅᑎᒍᑦ 2018-2023-ᒧᑦ. ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᐊᑑᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᐊᒻᒪᑦᑕᐅᖅ ᑕᑯᓐᓇᖕᖑᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᖃᓄᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᕈᓐᓇᕋᔭᕐᒪᖔᑕ ᐃᓚᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᑦ ᓯᕗᒧᐊᒍᑎᑦᓴᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ.

ᐅᐃᒍᖏᑦ ᑲᑎᕐᓱᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔾᔪᑎᑦᓴᓂᑦ ᐋᖅᑭᑦᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒍᑦ, ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ, ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᑲᑐᔾᔨᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᓪᓗᑎᒃ ᓯᕗᒧᐊᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕗᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔩᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᐸᑦᑕᖏᓐᓂᑦ ᐱᔾᔪᑎᓕᓐᓂᑦ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᐸᑦᑐᓂᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᐃᑦ ᐊᕙᑎᖏᓐᓂᑦ ᓄᓇᕗᑦᒥ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᖏᑕ ᐊᕙᑎᐊᓂ.

2018-2023 ᓄᓇᕗᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑕ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᐃᓕᐅᕈᑎᑦᓴᓂᑦ ᐸᕐᓇᐅᑕᐅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᓄᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐅᔾᔨᕈᓯᒋᐊᖅᑎᑦᓯᔾᔪᑎᐅᔪᒪᓪᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐅᖃᐅᔾᔪᐃᒋᐊᕈᑎᐅᓗᑎᒃ ᐊᒻᒪ ᐃᑲᔪᕐᓱᐃᑎᒋᔪᒪᓪᓗᒋᑦ ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᓯᕗᓪᓕᐅᔾᔭᐅᖁᔭᐅᔫᓐᓄᑦ ᐊᕙᑏᓐᓄᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᒫᓐᓇ ᑮᓇᐅᔭᐃᑦ ᐱᔭᐅᕙᑦᑐᑦ: ᑕᕆᐅᕐᒥ ᐅᒥᐊᕐᔪᐊᓕᕆᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᑕᕆᐅᕐᒥᑦ ᐱᐅᕐᓱᐊᕐᓂᖅ. ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒍᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᐃᓯᒪᒋᐊᕐᒥᔪᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑦ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᔪᑦᓴᑦ ᓯᕗᒧᐊᒋᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᑮᓇᐅᔭᓂᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᑲᓐᓂᕐᓂᒃ ᑎᒍᓯᓚᐅᕐᓗᑎᒃ.

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ 2018-2023-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᔪᖅ ᑎᑎᕋᕐᓯᒪᓪᓗᑎᒃ ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ ᐊᒻᒪ ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ:

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ 2018-2023-ᒧᑦ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᑦᓴᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᖓᑦ (ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ) (ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ)

<pᐅᖃᐅᓯᖃᖃᑕᐅᔪᒪᓂᐊᕈᕕᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᓐᓂᒃᑯᑦ ᐱᔾᔪᑎᐅᔪᑦ ᐱᓪᓗᒋᑦ ᓇᓗᓇᐃᔭᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᒥ, ᖃᐅᔨᒋᐊᖁᔭᐅᕗᑎᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᑕᕆᐅᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓂᑦ ᐃᕐᖐᓇᖅᑕᐅᑎᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐅᕗᖓ info@nunavutmarinecouncil.com.