News & Events
ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᑦ
ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᑎᑦ
ᐃᑯᓇ ᐊᓯᐊᖑᕆᐊᖅᓯᒪᔪᖅ ᑕᕆᐅᒥ ᐅᔨᖅᑐᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᐅᔪᖅ, ᑲᓇᑕᒥ ᐅᓯᑲᑦᑕᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᒪᔨᑦ ᐃᓚᖃᖢᑎᒃ ᓄᓇᓕᑐᖃᐅᔪᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑕᕆᐅᖓᑕ ᓯᓇᓂᑦᑐᓂᒃ ᐊᑐᕆᐅᖅᓴᐃᔪᒪᔪᑦ ᑭᐊᖅᑭᕕᑯᖓᔪᒥᑦ ᐊᒻᒪ ᕿᓚᒥᐊᓗᒃ ᐃᓕᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᓂᐊᕐᒪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᑎᒃᓴᒃᑯᑦ ᑲᑎᖅᓱᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ ᑕᕆᐅᒥ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᖅ ᐃᓚᖃᓗᒍ ᐅᒥᐊᖅᑐᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᓂᖏᑦ, ᐃᑲᔪᖅᑐᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᓕᐅᔪᒥ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᑕᕆᐅᒥ ᐊᑦᑕᕐᓇᖅᑐᖅᓯᐅᑕᐃᓕᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪ ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᒻᒥᔪᑎᒃᓴᒥᑦ. ᒪᐃ 6, 2019ᒥ, ᑖᓐᓇ ᐃᓕᐅᕈᓯᖅ ᐊᑐᒐᒃᓴᙳᓚᐅᖅᐳᖅ ᐊᑐᖅᓯᑎᑦᑎᕆᐅᖅᓴᔾᔪᓯᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖃᖃᑕᐅᔪᓄᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᓇᑕᒥ. ᑕᑯᓗᒍ “Documents” (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ) ᐊᑖᒍᑦ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᓇᔭᕐᒪᑦ ᑎᑎᕋᐅᔭᖅᓯᒪᓂᕆᔭᕐᒥᒃ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᐱᒋᐊᖅᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒥᒃ.

When:

May 06, 2019