News & Events
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ
ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᑦ
ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥ ᐊᑐᖅᓯᑎᑦᑎᓂᒃᓴᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖓ (ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᑦ ᕿᑭᖅᑕᓂ ᐃᓄᐃᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᖓᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ, ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᖅᓯᕕᓕᕆᔭᒃᑯᑦ) ᓄᑖᕈᕆᐊᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᖃᐅᔨᒃᑲᐃᔾᔪᓯᖅᓯᓚᐅᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᕐᓂᕐᔭᖓᓂ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᔭᐅᕆᐊᕐᖓᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒧᑦ ᑕᓪᓗᕈᑎᐅᑉ ᐃᒪᖓᑕ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᒪᐃᑦ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᔪᑦ ᐃᓂᐅᔪᒥ (TINMCA). ᑕᒪᑐᒪ ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑎᑎᖅᑲᐅᓯᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᑦ ᑕᑯᔭᒃᓴᐅᕗᑦ ᐃᑭᐊᖅᑭᕕᒃᑯᑦ “Documents” (ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ) ᐊᒻᒪ “Other Resources” (ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑑᑎᒃᓴ) ᐊᑖᒍᑦ. ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖅ ᐱᓕᕆᐊᖃᖅᐳᑦ ᑎᑎᕋᐅᓯᕆᔭᐅᕆᐊᕐᖓᖅᓯᒪᔪᒥᒃ ᓯᕗᓪᓕᕐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᒍᑎᒧᑦ ᔫᓂ 2019 ᓄᙳᐊᓂ. ᑕᒪᓐᓇ ᐱᓕᕆᐊᕆᔭᖅ ᐃᓚᖃᖅᐳᖅ ᖃᕋᓴᐅᔭᑎᒍᑦ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᑐᓴᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᒃᓴᖅ, ᑲᑎᖃᑎᖃᖃᑦᑕᕐᓂᖅ ᐊᑐᖅᓯᓂᖃᕋᔭᖅᑐᓂᒃ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᓄᑦ/ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᓯᖏᑦ ᒐᕙᒪᐅᔪᑦ ᑎᑎᕋᕕᖏᑦ. ᐱᔭᕇᖅᑕᐅᓯᒪᓕᖅᐸᑦ, ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᖅ ᖃᐅᔨᔭᒃᓴᕈᖅᑎᑦᑎᓂᐊᖅᐳᖅ ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᕆᔭᐅᓂᐊᕈᒪᔪᒥᒃ.

When:

Jun 01, 2019