News & Events
News Release
News Release

ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᓄᓇᕗᑦᒥ ᐸᕐᓇᐃᔩᑦ, ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᐃᒪᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᑦ ᖁᕕᐊᓱᒃᐳᑦ ᓂᕈᐊᓚᐅᕐᓂᖏᓐᓂᑦ ᑳᓖᓐ ᐹᑯᒥᑦ ᐊᑐᐊᒐᕐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᑎᐅᓂᐊᕐᓗᓂ ᐅᑯᓄᖓ ᓄᓇᕘᒥ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ (NMC).

ᐅᖃᓕᒫᕐᓂᕐᒧᑦ ᑕᒪᒃᑭᐅᒪᔪᒥ ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᐊᖑᔪᒥ ᐅᓇ ᐅᐸᒍᒃ ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑰᕈᑎᒥᑦ: 191122-NMC News Release Re-Policy Advisor-OPAS.pdfWhen:

Nov 22, 2019